Jakie zadania wypełniają kapłani i osoby zakonne w Kościele?

Kapłani i zakonnicy to osoby, które stanowią fundament wspólnoty Kościoła. Dzięki nim, możliwa jest sprawna organizacja całej struktury administracyjnej, to oni głoszą słowo Boże i stanowią pewien łącznik między wiernymi, a Bogiem obecnym podczas mszy świętej. Jakie są główne funkcje i zadania osób związanych zawodowo z kościołem?

Kapłan i jego rola w kościele

Sakrament kapłaństwa został ustanowiony przez Jezusa. Był to wyjątkowy moment, który miał miejsce w przeddzień śmierci Chrystusa na krzyżu. Co ważne, w Piśmie Świętym można znaleźć fragmenty mówiące o tym, że niemożliwe jest samodzielne wybranie kapłaństwa na swą drogę życiową. Księdzem można zostać tylko poprzez powołanie otrzymane od Boga. Przyszły kapłan musi też cechować się otwartością i pokornie przyjąć wolę Stwórcy. Czym zajmuje się kapłan po zakończonym etapie edukacji w seminarium?

  • Kapłan głosi słowo Boże. Powinien być wzorem dla wiernych i zachęcać ich do regularnego czytania Biblii i uczestnictwa w mszach świętych i innych nabożeństwach. 
  • Ksiądz to łącznik wspólnoty z Bogiem. Ta funkcja może być realizowana przede wszystkim poprzez udzielanie sakramentów świętych. To właśnie kapłan jest ogniwem łańcucha, które umożliwia członkom wspólnoty Kościoła życie w stanie łaski uświęcającej, które prowadzi do zbawienia. 
  • Kapłan w roli spowiednika staje się też doradcą duchowym. To on jest źródłem rzetelnych informacji dotyczących Boga i postępowania w zgodzie z jego słowem. 

Osoby zakonne – do czego są powołane?

Osoby zakonne poświęcają swoje życie Bogu. Podobnie, jak księża – muszą wyrazić wolę do podporządkowania się planom Bożym. Istnieje wiele różnorodnych zakonów, a każdy z nich wymaga od swoich członków nieco innych predyspozycji. Wspólne jest jednak to, że każda osoba zakonna powinna pragnąć prowadzić swoje życie zgodnie z przykazaniami Stwórcy. Na co dzień, do obowiązków zakonnic i zakonników, najczęściej należy nauczanie, a także działalność na rzecz lokalnych społeczności. Często jest to praca w szpitalach, szkołach, domach dziecka czy spokojnej starości. Fundamentem jest jednak regularna i szczera modlitwa. 

Jaki powinien być dobry kapłan?

Dzisiejsze czasy charakteryzują się dynamicznym rozwojem. Wpływa to również na funkcję kapłanów. Muszą oni nadążać za duchem czasu, aby odnaleźć się wśród członków lokalnej wspólnoty. Dobry ksiądz to osoba, która zachowuje się w sposób profesjonalny. Kapłaństwo to nic innego, jak bycie sługą Chrystusa. A jaki był Jezus? Miłościwy, sprawiedliwy, wybaczał grzechy i głosił słowo. Kapłan nie może zapomnieć o tym, że Bóg jest dla każdego człowieka – nie tylko dla członków wspólnoty Kościoła. 

Dodaj komentarz