Biblijna historia zbawienia – co to jest historia zbawienia?

Jezus przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość. „Zbawienie” to słowo, które większość chrześcijan interpretuje jako synonim pójścia do nieba i zajęcia miejsca u boku Boga Ojca. Jednak historia zbawienia ma nieco szersze znaczenie, które warto poznać, aby zgłębić tajemnice nauk Jezusa Chrystusa. Czym jest biblijna historia zbawienia i jak należy ją rozumieć?

Biblijna historia zbawienia – definicja

Czym jest historia zbawienia? Termin ten może zostać zdefiniowany jako całkowite ujęcie Bożego Dzieła, którego celem jest zbawienie człowieka. Kiedy zaczyna się ta historia? Pierwszym niezwykle istotnym etapem jest ogłoszenie przez Stwórcę przyjścia na ziemię Mesjasza, który zbawi ludzkość. To właśnie wtedy, Bóg nazywa Izraelitów narodem wybranym. To Żydzi są opisani w Starym Testamencie jako osoby, które głoszą słowo i zachęcają do nawrócenia. 

Kolejny krok milowy to przyjście na świat Jezusa. Jest to wydarzenie, które opisuje już nie Stary, ale Nowy Testament. Częścią Historii Zbawienia jest całe życie Chrystusa. Ma ono bowiem na celu wymazanie grzechu pierworodnego. Ostatni etap, który trwa po dziś dzień, ma swój początek w dniu Zesłania Ducha Świętego. Koniec tego okresu będzie miał miejsce wtedy, kiedy nastąpi moment Sądu Ostatecznego, a ludzie zostaną ocenieni przez Boga. To właśnie wtedy, Jezus Chrystus ponownie zjawi się na ziemi. 

Etapy historii zbawienia

Analizując przedstawioną w Piśmie Świętym historię zbawienia, należy wyodrębnić trzy różne etapy:

  1. Pierwszy z nich obejmuje okres pomiędzy stworzeniem świata, a rozpoczęciem działalności przez Abrahama. Jest to czas, w którym Bóg zawiera aż dwa przymierza z ludźmi żyjącymi ówcześnie na Ziemii – z Adamem i Noem. Jest to etap prawa naturalnego.
  2. Etap drugi można umiejscowić pomiędzy Starym Przymierzem i powołaniem Abrahama. Ten czas nazywany jest etapem prawa Mojżeszowego.
  3. Ostatni, trzeci etap trwa od momentu Wcielenia, aż do paruzji. Jego nazwą jest etap Prawa Ducha Świętego. 

Interpretacja biblijnej historii zbawienia

Cała historia zbawienia uwidacznia to, że głównym celem Boga jest zbawienie wszystkich ludzi żyjących na świecie. Jest to żywy dowód na to, że również każdy chrześcijanin powinien podczas swojego życia obrać ten cel. Codzienne funkcjonowanie powinno odzwierciedlać dążenie do Zbawienia. Człowiek ma działać z myślą o dobru bliźnich. Powinien nieustannie przypominać sobie o wartościach Chrystusowych, takich jak miłosierdzie, miłość i przebaczenie. Tylko silna wiara i akceptacja woli Boga Ojca umożliwią dotarcie do bram nieba i zapewnią szczęście po ponownym zejściu Chrystusa na ziemię, podczas Sądu Ostatecznego.

Dodaj komentarz