Chryste elejson, Kyrie Elejson – co to znaczy?

Chryste elejson to zwrot, który niejednokrotnie pojawia się podczas liturgii, a także możemy się z nim spotkać w różnych modlitwach czy litaniach. Co tak naprawdę oznacza? Znaczenie tego wyrażenia nie jest bowiem bez znaczenia; nie jest to jedynie pusta formuła. Każdy, kto uważa się za wierzącego i praktykującego chrześcijanina, powinien znać znaczenie tych słów. Dzięki temu, podczas modlitwy, można wyrazić wiele próśb czy nadziei poprzez Chryste elejson. Jakie jest pochodzenie i znaczenie tego wyrażenia?

Chryste elejson – pochodzenie wyrażenia

Chryste elejson, tak jak etymologicznie podobne wyrażenie Kyrie elejson, pochodzi z Starego Testamentu i jest zapożyczeniem z języka greckiego. Słowo elejson pochodzi od czasownika eléein, który oznacza ,,litować się, współczuć”. Kyrie jest zmienioną formą greckiego rzeczownika kýrios, oznaczającego ,,pana, władcę”.

Znaczenie Chryste elejson

Sformułowanie Chryste elejson oznacza po prostu ,,Chryste, zmiłuj się nad nami”. Często jest utożsamiane z Kyrie elejson, które także często pojawia się w litaniach czy podczas liturgii, a znaczy mniej więcej to samo, a mianowicie ,,Panie, zmiłuj się nad nami”. Chryste elejson w liturgii najczęściej pojawia się podczas nabożeństw majowych, gdzie jest wypowiadane na początku litanii.

Wyrażenie to ma głęboki sens dla wiary i całego chrześcijaństwa, dlatego wypada, aby każdy wierzący znał jego znaczenie, zamiast traktować to jako zwykłą formułkę. Przede wszystkim, zwrot ten jest wyrażeniem pokory i głębokiej prośby o miłosierdzie i łaskę Bożą. Może stanowić formę zwrócenia się do Boga o przebaczenie popełnionych grzechów lub przyznanie się do winy ich popełnienia. Może być także wyrazem głębokiej wdzięczności, na przykład właśnie za przebaczone grzechy i otrzymane łaski.

W niektórych modlitwach, oprócz tego podstawowego, błagalnego znaczenia Chryste elejson, możemy także doszukać się innych znaczeń. Zwrot ten może także występować jako forma wyrażenia uwielbienia, podziwu i miłości do Boga Wszechmogącego. Niekiedy, poprzez prośbę o zmiłowanie się Chrystusa, możemy także wyrazić nadzieję – przede wszystkim nadzieję na zbawienie i życie wieczne, które jest ostatecznym celem każdego chrześcijanina, do którego dąży się całe życie poprzez swoje czyny.

Wyrażenie Chryste elejson wypowiadane podczas wspólnej modlitwy ma także moc jednoczenia. Jednoczy zarówno wiernych z Bogiem, poprzez modlitwę i rozmowę z Nim, ale także jednoczy wspólnotę chrześcijańską na ziemi, umacniając ją. Wspólna modlitwa jest bowiem jednym z najlepszych form zwracania się do Boga o łaski dla całej społeczności, nie tylko dla pojedynczych jednostek.

fot: Chrystus niesie krzyż, Andrea Solario, 1513

Dodaj komentarz