Prorok Izajasz – życiorys i księga

Izajasz był jednym z najważniejszych starotestamentowych proroków. Swoje proroctwa zawarł w słynnej księdze Izajasza, a miały one charakter mesjański i traktowały o życiu przyszłego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kim był prorok Izajasz i co zawierają jego proroctwa?

Prorok Izajasz – życiorys

Szacuje się, że prorok Izajasz urodził się ok. 765 r., a zmarł ok. 701 r. p.n.e. Jego główne dzieło, księga Izajasza, do dziś zajmuje ważne miejsce w tradycji chrześcijańskiej, Mimo iż prorok Izajasz jest jedną z najważniejszych postaci Starego Testamentu, informacje o jego życiu są fragmentaryczne i stosunkowo skąpe. Dane dotyczące jego działalności znajdują się w jego księdze, ale jest ich niewiele. Życiorys proroka Izajasza uzupełniają późniejsze teksty, ale nie zawsze są to  wiarygodne źródła. Jego pochodzenie także nie jest do końca jasne, chociaż najprawdopodobniej prorok Izajasz pochodził z arystokratycznej, jerozolimskiej rodziny, a jego ojcem mógł być Amos, brat króla Amazjasza.

Rodzina proroka prawdopodobnie była zamożna i należała do kręgów dworskich, gdyż przyszły prorok otrzymał znakomite wykształcenie literackie, a także posiadał dużą znajomość polityki, religii i kwestii społecznych. Izajasz należał do królewskiego dworu, był nawet doradcą królów Achaza i Ezechiasza. Na proroka został powołany w roku śmierci króla Ozjasza, czyli około 738 r. p.n.e.  Działalność kaznodziejska proroka trwała blisko 40 lat, aż do jego męczeńskiej śmierci.

Z Księgi Izajasza możemy się dowiedzieć, że miał dwóch synów oraz żonę. Swoim potomkom nadał bardzo symboliczne imiona, a mianowicie Szear-Jaszub, oznaczające ,,Reszta się nawróci” oraz Maher-Szalal-Chasz-Baz, które w wolnym tłumaczeniu oznaczało zbliżającą się klęskę wrogów Judy, czyli Damaszku i Izraela.

Działalność proroka możemy podzielić na trzy okresy. Pierwszy z nich trwa od czasu powołania Izajasza na proroka do wojny syro-efraimskiej. Podczas tego czasu, prorok zachęcał przede wszystkim do zawierzenia i zaufania w pełni Bogu, karcił dwór królewski za moralne występki w swoich mowach oraz wypowiadał nawet groźby wobec dworu. Gdy król Achez odmówił nawrócenia się, prorok wycofał się z działalności publicznej aż do śmierci króla.

Drugi okres przypada na początek panowania króla Ezechiasza, trzeci zaś rozpoczyna się z momentem zmiany polityki króla z neutralnej na antysyryjską. Ze względu na bliskie powiązania proroka z dworem królewskim, polityka miała ogromny wpływ na zakres jego działalności.

Dzieje Izajasza opisuje także apokryficzna księga pod tytułem Wniebowstąpienie Izajasza, która została napisana przez anonimowego autora.

Księga Izajasza – co przepowiadał prorok Izajasz?

Proroctwa Izajasza mają ogromne znaczenie zarówno dla chrześcijaństwa jak i judaizmu; w obu tradycjach są interpretowane w sensie mesjańskim. Prorok Izajasz trafnie przepowiadał, że Zbawiciel zostanie poczęty i narodzony przez Dziewicę, oraz zostanie nazwany Emmanuelem, czyli Bogiem bliskim człowiekowi. Przepowiedział także, że będzie on potomkiem króla Dawida, a jego panowanie będzie sprawiedliwe i obejmie wszystkie narody.

Znaczenie imienia Izajasz

Izajasz to męskie imię o pochodzeniu biblijnym. Wywodzi się ono z hebrajskiego wyrazu Yesha’yahu, które oznacza ,,Jahwe jest zbawieniem”. W Polsce pojawiło się już we średniowieczu, a wszystko za sprawą rozpowszechnienia łaciny. Pierwsze wzmianki o imieniu Izajasz na ziemiach polskich pochodzą z 1243 roku.

Zdjęcie główne: Fresk Michała Anioła w kaplicy sykstyńskiej przedstawiający proroka Izajasza

Dodaj komentarz