Sześć głównych prawd wiary – lista i interpretacja

Prawdy wiary to sześć sformułowań, które przekazuje się wszystkim katolickim dzieciom podczas lekcji religii. Tekst głównych prawd wiary można znaleźć w każdym modlitewniku i w praktycznie innym źródle przekazującym wiedzę na temat chrześcijaństwa. Czym tak na prawdę są prawdy wiary, co przekazują i jak należy je rozumieć?

Czym są prawdy wiary?

Większość osób myśli, że główne prawdy wiary są zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Co ciekawe – jest to błędne przekonanie. Z analizy historycznej wynika, że pierwszym historycznie źródłem, w którym pojawia się wzmianka o prawdach wiary, jest katechizm dla młodzieży napisany w Wilnie, wywodzący się z XIX wieku. Główne prawdy wiary są dziedzictwem polskiej tradycji. Obecnie można znaleźć wiele krytycznych głosów mówiących o tym, że przypisuje się im zbyt duże znaczenie umieszczając je w małym katechizmie przed dekalogiem. Niektóre osoby duchowne sądzą też, że prawdy wiary przedstawiają nieco zniekształcony obraz Boga, który wywołuje nadmierne ilości lęku. 

Jak interpretować sześć głównych prawd wiary?

Jest jeden Bóg

Pierwsza z sześciu prawd wiary nie wymaga poddawania szczegółowej analizie. Mówi o tym, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną. Zakazana jest wiara w innych bogów, wyznawanie pogańskich czy politeistycznych wierzeń. Zgodnie z tą zasadą, negatywnie należy oceniać praktyki powiązane z wierzeniami chociażby w magię. Potwierdzenie tej prawdy można znaleźć w Dziesięciu Przykazaniach Bożych. 

Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym

„Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze”. Druga prawda wiary przypomina o sądzie ostatecznym, który zadecyduje o ludzkim zbawieniu. 

Są trzy Osoby Boskie

Pierwsza z prawd wiary mówi o tym, że jest jeden Bóg, a trzecia uszczegóławia tę kwestię wskazując, że występuje on pod postacią trzech osób. Są to: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkie te postacie są sobie równe.

Syn Boży umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

„Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia” – sformułowanie to podkreśla, że Chrystus jest jednocześnie człowiekiem i Bogiem. Jego cierpienie było ofiarowane całej ludzkości – bez poświęcenia Jezusa, nie mogłyby zostać odpokutowane grzechy i człowiek nie byłby zdolny do osiągnięcia zbawienia

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Dusza ludzka jako integralna część każdego człowieka jest nieśmiertelna. Ważne jest więc staranie się o życie wieczne w niebie, bo w przeciwnym razie każdą duszę czeka egzystencja z dala od Boga, u boku Szatana. 

Do zbawienia koniecznie potrzebna jest łaska Boża

Zbawienie i trafienie do królestwa Bożego jest możliwe tylko dzięki łasce Boga. To jego miłosierdzie sprawia, że nieśmiertelna dusza każdego człowieka ma szansę na życie wieczne w niebie, z dala od bólu i cierpienia. 

Fot: sspiehs3 / Pixabay

Dodaj komentarz