Siedem darów Ducha Świętego – lista i interpretacja

Duch Święty zajmuje szczególne miejsce w doktrynie chrześcijańskiej. Jest on jedną z osób trójcy świętej – zajmuje miejsce w człowieku już od momentu Chrztu Świętego. Przyjmowanie pozostałych sakramentów umacnia go i sprawia, że wierzący człowiek zostaje obdarzony coraz to kolejnymi darami. Dzięki nim, możliwe jest otwarcie umysłu na nauki Boże i wzmocnienie swojej relacji ze Stwórcą. Jakie znaczenie dla współczesnego chrześcijanina ma siedem darów Ducha Świętego?

Siedem darów Ducha Świętego

Siedem darów Ducha Świętego otrzymujemy podczas sakramentu bierzmowania.

  1. Dar bojaźni Bożej, który uszczęśliwia ubogich obietnicą królestwa.
  2. Dar pobożności, który uszczęśliwia cichych ziemią otrzymaną na własność.
  3. Dar wiedzy, który uszczęśliwia pocieszeniem tych, którzy się smucą.
  4. Dar męstwa, który uszczęśliwia i pokrzepia łaknących i pragnących.
  5. Dar rady, który uszczęśliwia miłosiernych.
  6. Dar rozumu, który uszczęśliwia wizją czystego serca.
  7. Dar mądrości, który uszczęśliwia jako dzieci Boże wprowadzających pokój.

7 darów Ducha Świętego – interpretacja

Dar mądrości

Choć słowo „mądrość” kojarzy się przede wszystkim z ludzkie wiedzą zdobytą przez poznanie i doświadczanie rzeczywistości, dar Ducha Świętego to zdecydowanie więcej – jest olbrzymią łaską. Dzięki niej, chrześcijanin zyskuje umiejętność postrzegania otaczającego go świata w taki sam sposób, jak widzi go Bóg Ojciec. Duch Święty umożliwia człowiekowi odrzucenie zawiści czy uprzedzeń, gdyż z punktu widzenia Boga są one haniebne. Mądrość jest niezwykle ważnym darem, dzięki któremu wizja ludzkiego życia jest spójna, a człowiek może dostrzec swoje powołanie przez pryzmat Boskiej perspektywy. 

Dar rozumu

Dar rozumu oferuje możliwość dogłębnej analizy różnorodnych kwestii. Dzięki niemu człowiek może zaprzestać kierowania się jedynie pozorami. Dużo łatwiejsze staje się też łączenie przyczyn ze skutkami oraz wyciąganie wniosków z wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Dar rozumu to też łaska od Ducha Świętego, która pozwala na pełniejsze zrozumienie tajemnic Bożych i na bardziej wartościowe zgłębianie słowa zawartego w Piśmie Świętym. 

Dar rady

Duch Święty obdarzył człowieka darem rady, aby pomóc mu w podejmowaniu trudnych, życiowych decyzji. Dzięki niemu, zdecydowanie prostsze staje się też rozróżnienie dobra od zła. Jest to dar będący nieocenionym wsparciem w dążeniu do wartościowego, dobrego życia, które przysłuży się bliskim osobom i społecznościom. Dar rady to też podpora w codziennych sprawach – dzięki niemu można tak zarządzać swoim życiem, aby codzienność była przeniknięta słowem bożym. 

Dar męstwa

Aby ziemską drogę przeżyć w Jezusie Chrystusie, niezbędna jest odwaga. Męstwo, które zostało człowiekowi podarowane przez Ducha Świętego pozwala na niwelowanie uprzedzeń i obaw, aby z podniesioną głową wyznawać swoje religijne przekonania, a także szczycić się dumą, postępując w zgodzie z nimi. Dar męstwa to także wytrwałość. Wytrwałość przede wszystkim w pozostawaniu po dobrej stronie – nawet jeżeli na nagrodę zbawienia trzeba długo poczekać.

Dar umiejętności

Dar umiejętności sprawia, że możliwe staje się wdrożenie w codzienne życie wiedzy pochodzącej od Boga. Dzięki niemu, człowiek posiada zdolność kierowania się przykazaniami bożymi i prawdami wiary. Działanie ludzkie staje się użyteczne, a przede wszystkim skuteczne – wszystkie podejmowane na codzień kroki, mogą zostać wykorzystane tak, aby czyniły dobro. 

Dar pobożności

Pobożność to dar, który pozwala nieustannie wzmacniać więź z Bogiem i bez wątpliwości przyjmować głoszone przez niego słowo. Dzięki tej łasce Ducha Świętego, możliwe jest podchodzenie do życia z radością i zaangażowaniem. Każde istnienie ludzkie, któremu przewodzi bowiem wdzięczność i uwielbienie Boga, jest pełne celebrowania otrzymanych chwil. Dar pobożności sprawia, że zdecydowanie łatwiejsza i bardziej intuicyjna, staje się modlitwa prowadzona w minimalistyczny sposób, płynąca prosto ze szczerego serca. 

Dar bojaźni Bożej

Bojaźń Boża sprawia, że człowiek dogłębnie zdaje sobie sprawę z wielkości Bożego stworzenia. Jest też nieustannie świadomy tego, że Stwórca powołał do życia człowieka z miłości. Przekonanie o miłosiernym ojcu umożliwia patrzenie na Boga jako na istotę, która kocha każdego człowieka i jest gotowa przebaczać. 

Dodaj komentarz