Grzechy po których nie można przystąpić do komunii

Komunia święta jest bardzo ważnym sakramentem, z którego katolicy powinni korzystać regularnie. Przyjmowanie ciała Chrystusa i codzienne doświadczanie cudu przemienienia chleba i wina w ciało i krew Zbawiciela to kluczowy element praktykowania wiary. Jakie grzechy sprawiają, że nie można skorzystać z sakramentu eucharystii?

Kto może przystąpić do sakramentu eucharystii?

Wierząca osoba dysponuje pełnią praw, które umożliwiają jej korzystanie z sakramentów. Są one szczególną formą modlitwy, która umożliwia kontakt z Bogiem i budowanie z nim silnej relacji. Zasadą jest, że do komunii mogą przystępować osoby będące w stanie łaski uświęcającej. Jest to moment, w którym dusza ludzka jest w pełni wolna od zła. Eucharystia to sakrament, do którego uprawnieni są wierni, którzy przyjęli chrzest i dostąpili zaszczytu przyjęcia pierwszej komunii po odpowiednim przygotowaniu duchowym. 

Grzechy, z którymi można przystąpić do komunii

Do komunii można przystąpić mając pewne przewinienia na sumieniu. Grzechy, które są popełniane na co dzień, a ich cechy nie spełniają przesłanek wymaganych dla kwalifikacji danego czynu do materii ciężkiej, to grzechy lekkie. Ich popełnienie nie zrywa stanu łaski uświęcającej, którym Bóg obdarza chrześcijan podczas odpuszczenia im grzechów w konfesjonale. Czyny tego rodzaju mogą zostać odpuszczone na mszy świętej podczas wyznania wiary, a zmywa je też Komunia. 

Po których grzechach nie można przyjąć komunii?

Do sakramentu eucharystii nie mogą przystąpić osoby mającej na sumieniu grzechy ciężkie. Po ich popełnieniu należy niezwłocznie zdecydować się na sakrament pokuty, żałować za grzechy, postanowić poprawę i odmówić pokutę. Dopiero wtedy można przyjąć komunię. Ograniczenia w materii sakramentu eucharystii dotyczą też osób, które w sposób dobrowolny i ciągły trwają w określonym grzechu, np.:

  • są w niesakramentalnym związku cywilnym;
  • dokonały apostazji;
  • Praktykują magiczne zwyczaje, wróżbiarstwo i inne aktywności zaprzeczające wszechmocności Boga;

Szczególna jest sytuacja rozwodników. Mogą oni przystępować do komunii po spełnieniu określonych warunków. Jest to możliwe jeżeli nie weszli w kolejny związek małżeński, a ich postawa świadczy, że przyczyną rozwodu nie było ich postępowanie. Życie takiego człowieka powinno też być świadectwem wiary w Boga i nieustannego dążenia do realizowania głoszonych przez Jezusa Chrystusa nauk i zasad zgodnych z przykazaniami.

Dodaj komentarz