Co to jest grzech lekki? Przykłady grzechów lekkich

Każdy grzech oddala człowieka od Boga. Mogą zostać popełnione uczynkiem czy zaniedbaniem, ale również słowem, a nawet myślą. Złamanie Bożych przykazań może przybrać różne formy. W zależności od różnych czynników, możliwe jest rozróżnienie grzechów pod względem ciężaru. Czym charakteryzują się obecne w tej klasyfikacji grzechy lekkie?

Grzech lekki – czym jest?

Grzech jest czynem świadczącym o zaniedbaniu miłości Bożej, o niestosowaniu się w życiu do przykazań Bożych. Nad relację z Bogiem przedkładane są inne dobra, które w hierarchii wartości Chrześcijanina nie powinny przewyższać szacunku i miłości do Jezusa.Grzechy lekkie często są bagatelizowane i zaniedbywane. Jednak nawet niewielkie przewinienie może stać się punktem zapalnym i wywołać lawinę kolejnych czynów niezgodnych ze słowem Bożym. Czym charakteryzują się grzechy lekkie? Przede wszystkim, są popełniane nie w pełni woli i dokonywane są w obrębie „lekkiej” materii. Innymi słowy – czyny kwalifikowane jako grzechy lekkie polegają na nieświadomym lub nie do końca dobrowolnym złamaniu Bożych przykazań dotyczących rzeczy niezbyt istotnych. Nie są absolutnym zaprzeczeniem miłości, ale wskazują na pewne ułomności w relacji. 

Klasyfikacja grzechów

Najbardziej podstawową klasyfikacją jest podział grzechów na lekkie i ciężkie. Dla wielu osób rozróżnienie ciężaru popełnionego grzechu jest problematyczne. Jakie są najważniejsze czynniki, po których można poznać czy dane przewinienie było grzechem śmiertelnym czy powszednim?

  • Pierwsze kryterium dotyczy dobrowolności. Grzechy ciężki są popełniane z własnej woli i w pełni świadomie. Z kolei grzechy lekkie nie wynikają z pełnej wolności czy świadomości konkretnych zachowań. 
  • Należy też rozróżnić rodzaj materii. Grzechy ciężkie najczęściej określa się ze względu na 10 przykazań Bożych. Jeśli dane zachowanie dotyczy któregoś z nich – najprawdopodobniej mamy do czynienia z grzechem śmiertelnym. Z kolei grzechy lekkie nie powinny dotyczyć 10 przykazań.
  • Grzechy lekkie nie mogą być związane z czynami, które wywołują cierpienie u bliźnich – zarówno fizyczne, jak i psychiczne oraz duchowe. 

Rozróżnienie grzechu lekkie od ciężkiego jest trudnym zadaniem. Ma na to wpływ wiele czynników zewnętrznych. Jednak najbardziej znaczące są kwestie wewnętrzne – dotyczące woli i dobrowolności postępowania. Warto pamiętać, że wyróżnione w katechizmie grzechy główne niekoniecznie są grzechami śmiertelnymi. Wśród nich wymienione są po prostu przewinienia najczęściej popełniane. 

Najczęściej popełniane grzechy lekkie

Nie istnieje jedna, odgórnie przykazana lista grzechów lekkich. Każde przewinienie powinno zostać indywidualnie ocenione, biorąc pod uwagę cały kontekst konkretnej sytuacji Wskazówki można dopatrywać się w liście siedmiu grzechów głównych:

  1. pycha – jest postawą ludzką, przejawia się w zbyt wysokim mniemaniu o sobie. Można wyrażać ją poprzez niedostrzeganie własnych ułomności czy jawne mówienie o sobie jedynie w superlatywach. Jest to grzech, który popełniony został przez Adama i Ewę;
  2. chciwość – jej centralnym punktem jest przywiązanie do rzeczy, które stawiane są ponad relacją z Bogiem. Zachłanność i dążenie do posiadania coraz większej ilości przedmiotów materialnych oddala człowieka od Stwórcy;
  3. nieczystość – jest grzechem związany ze sferą seksualną człowieka. Jest skazą, która może wywołać lawinę kolejnych przewinień;
  4. zazdrość – w życiu chrześcijanina niezmiernie ważna powinna być dbałość o dobrostan bliźniego. Zazdrość jest zaprzeczeniem takiej postawy;
  5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu – jest wyrazem zachłanności i korzystania z przyjemności związanej z jedzeniem czy piciem. Obżarstwo udaremnia też ideę troski o własne zdrowie – dane przez Boga;
  6. gniew – nienawiść do drugiego człowieka przeciwstawia się przykazaniom Boga mówiącym o miłości do bliźniego. Człowiek powinien dobrze życzyć innym, wspierać ich i wybaczać;
  7. lenistwo – jest marnotrawieniem czasu, który mógłby zostać przeznaczony na życie w zgodzie ze słowem Bożym.

Każdy z wyżej wymienionych grzechów mógłby być zarówno grzechem lekkim, jak i ciężkim. Jednak, aby dane przewinienie określić jako lekkie – niezbędny jest tu brak wolnej woli lub intencji do popełnienia danego zła. 

Warto pamiętać o tym, że aby uzyskać odpuszczenie grzechu lekkiego, wystarczy szczerze wyznać swój grzech podczas aktu pokuty na mszy świętej lub przyjąć sakrament eucharystii. Grzech lekki nie odbiera stanu łaski uświęcającej i nie wymaga przystąpienia do tradycyjnej, ustnej spowiedzi. 

Dodaj komentarz