Dlaczego chcę przyjąć sakrament bierzmowania, w jakim celu jest mi potrzebny ten sakrament? Argumenty do wypowiedzi

Bierzmowanie często nazywane jest sakramentem dojrzałości. Duch Święty przychodzi do młodego człowieka i przekazuje mu siedem darów, które mają wzmacniać go w wierze i wspierać go w życiu zgodnym z bożą nauką. Dlaczego sakrament bierzmowania jest tak ważny i w jakim celu należy do niego przystąpić?

Charakterystyka sakramentu bierzmowania

Sakrament bierzmowania udzielany jest tylko raz w życiu osobom, które zostały uprzednio ochrzczone. Osoba przyjmująca ten sakrament powinna być w pełni świadoma swoich działań i tego, że potwierdzi na własną rękę przyrzeczenia złożone przez rodziców podczas chrztu. Niemożliwe jest pełne uczestnictwo w życiu Kościoła bez bierzmowaniu – jest ono bowiem przedłużeniem i dopełnieniem chrztu. Osoby, które przyjęły dary ducha świętego stają się zobowiązane do dzielenia się wiarą we wszelkich formach, a także do jej obrony i strzeżenia Bożych przykazań. 

Formalne aspekty wymagają przede wszystkim uczestnictwa w katechezach przygotowujących. Dopiero zdobycie odpowiedniej wiedzy może stanowić podstawę dla podjęcia świadomej decyzji o chęci przystąpienia do sakramentu. Przyjęcie bierzmowania wiąże się bowiem z wzięciem na swoje barki nie tylko łaski, ale również zobowiązania. 

Dlaczego warto przyjąć sakrament bierzmowania? 

  1. Zjednoczenie z Bogiem – bierzmowanie zakorzenia chrześcijanina w wierze. Dzięki niemu, możliwe jest zjednoczenie się z Jezusem i pełniejsze zrozumienie głoszonych przez niego nauk. Osoba bierzmowana otrzymuje też większą łatwość w dzieleniu się wiarą z bliźnimi – otwiera się furtka do zostania rodzicem chrzestnym, który będzie stanowił przykład życia zgodne z przykazaniami Bożymi. 
  2. Otrzymanie darów Ducha Świętego – dary Ducha Świętego stanowią wsparcie i wzmocnienie w wierze, a także w dzieleniu się swoją wiedzą o Bogu. Dzięki nim łatwiejsze staje się wytrwanie w trudnościach i powierzenie swoich problemów Jezusowi. 
  3. Możliwość potwierdzenia swojej wiary – poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania, potwierdzana jest deklaracja o wierze, którą wypowiedzieli rodzice podczas chrztu. Dobrowolna decyzja wskazuje na zaangażowanie i chęć wzrastania w wierze. 
  4. Pełnoprawne dołączenie do wspólnoty Kościoła – autonomiczne zadeklarowanie chęci życia w zgodzie z Bogiem stanowi solidny fundament dla odnalezienia swojego miejsce we wspólnocie Kościoła. Świadome przyjęcie sakramentu bierzmowania to podstawa do rozpoczęcia działalności skoncentrowanej na głoszeniu Słowa Bożego i wzmacnianiu relacji z Bogiem i z bliźnimi. 

Dodaj komentarz