Nie było miejsca dla Ciebie – kolęda, tekst, muzyka

Nie było miejsca dla Ciebie to kolęda napisana w roku 1932 przez ojca Mateusza Jeża. Sześć lat później muzykę do niej skomponował ojciec Józef Łaś.

Nie było miejsca dla Ciebie – tekst kolędy

1. Nie było miej­sca dla Cie­bie,
w Be­tle­jem w żad­nej go­spo­dzie.
I na­ro­dzi­łeś się Jezu,
w staj­ni w ubó­stwie i chło­dzie.

Nie było miej­sca choć sze­dłeś,
jako Zba­wi­ciel na zie­mię,
by wy­rwać z czar­ta nie­wo­li,
nie­szczę­sne Ada­ma ple­mię.

Nie było miej­sca choć sze­dłeś,
ogień mi­ło­ści za­pa­lić,
i przez swą mękę naj­droż­szą
świat od za­gła­dy oca­lić.

2. Gdy lisy mają swe nory
i pta­ki swo­je gniaz­decz­ka
dla Cie­bie miej­sca nie było,
mu­sia­łeś szu­kać żłó­becz­ka.
A cze­muż, Jezu, na świe­cie,
tyle łez, ję­ków, ka­tu­szy?
Bo nie ma miej­sca dla Cie­bie,
w nie­jed­nej czło­wie­czej du­szy.

Nie było miej­sca choć sze­dłeś,
ogień mi­ło­ści za­pa­lić,
i przez swą mękę naj­droż­szą
świat od za­gła­dy oca­lić.

3. Nie było miej­sca, choć chcia­łeś
Ludz­kość przy­tu­lić do łona
I po­dać z krzy­ża grzesz­ni­kom
Zbaw­cze, skrwa­wio­ne ra­mio­na.
Nie było miej­sca, choć zsze­dłeś
Ogień mi­ło­ści za­pa­lić
I przez swą mękę naj­droż­szą
Świat od za­gła­dy wy­ba­wić.

Nie było miej­sca choć sze­dłeś,
ogień mi­ło­ści za­pa­lić,
i przez swą mękę naj­droż­szą
świat od za­gła­dy oca­lić.

4. Nie było miej­sca, choć chcia­łeś
Wszyst­kim otwo­rzyć swe Ser­ce
I kres po­ło­żyć mi­ło­śnie
Ludz­kiej nę­dzy, po­nie­wier­ce.
A dzi­siaj, cze­mu wśród lu­dzi
Tyle łez, jęku, ka­tu­szy,
Bo nie ma miej­sca dla Cie­bie
W nie­jed­nej czło­wie­czej du­szy.

Nie było miej­sca choć sze­dłeś,
ogień mi­ło­ści za­pa­lić,
i przez swą mękę naj­droż­szą
świat od za­gła­dy oca­lić.

Nie było miejsca dla Ciebie – muzyka z tekstem

Dodaj komentarz