Szybkie bierzmowanie – wymogi, kiedy

Bierzmowanie, jako sakrament dojrzałości, jest ważnym elementem doskonalenia relacji z Bogiem. Łaska Ducha Świętego umożliwia ścisłe związanie z Kościołem. Z reguły, bierzmowanie powinno nastąpić w wieku nastoletnim. Czasem jednak zdarzają się nietypowe sytuacje, które umożliwiają przygotowanie do przyjęcia sakramentu w trybie nadzwyczajnym. Kiedy jest to możliwe?

Kto może przystąpić do bierzmowania w trybie nadzwyczajnym?

Istnieją ściśle określane sytuacje, które uprawniają do przyjęcia sakramentu bierzmowania w przyspieszonym trybie. Dotyczą one osób, które:

  • ukończyły już 21 rok życia;
  • aktualnie przygotowują się do sakramentu małżeństwa;
  • chcą w najbliższej przyszłości uregulować prawnie związek nieformalny;
  • zostały wyznaczone do podjęcia roli matki lub ojca chrzestnego.

Tylko takie okoliczności są uzasadnieniem, które umożliwia pominięcie właściwego, standardowego procesu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Jak wygląda proces przygotowania do bierzmowania dla dorosłych?

Przygotowanie do bierzmowania – nawet w trybie przyspieszonym – są ściśle określone konkretnymi wymaganiami. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się kandydata do proboszcza danej parafii lub wyznaczonego biura parafialnego. To właśnie proboszcz jest odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania – może jednak delegować swoje obowiązki do wikariusza lub świeckiego katechety. 

Źródłem informacji niezbędnych do przyswojenia przed przyjęciem sakramentu bierzmowania jest Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest ono podstawą programową, która wykorzystywana jest powszechnie w procesie przygotowawczym. Każdy kandydat jest też zobowiązany do sumiennego uczestnictwa w spotkaniach przygotowawczych. Zazwyczaj odbywają się one dziesięć razy – zasadą jest to, że okres przygotowania musi być dłuższy niż trzy miesiące kalendarzowe. 

Istnieje też możliwość skrócenia czasu trwania okresu przygotowawczego – niezbędne jest w tym celu wystąpienie z wnioskiem do Wydziału Nauki Katolickiej. Po zakończeniu przygotowań, kandydat otrzymuje diecezjalne zaświadczenie, które uprawnia go do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Jakie są zadania kapłana w procesie przygotowania do bierzmowania?

Podczas przygotowania do bierzmowania, niezwykle ważną rolę odgrywa kapłan. Jego pierwszym zadaniem jest rozmowa dotycząca powodów rezygnacji z bierzmowania w wieku nastoletnim – podczas procesu katechizacji. Niezbędna jest ogólna ocena tych powodów wraz z wiedzą religijną kandydata oraz jego aktualnymi praktykami. 

Szczególna sytuacja dotyczy osób, które pozostają w związku nieformalnym. W takiej sytuacji, pierwszym sakramentem, do którego dana osoba przystąpi, powinno być małżeństwo. Dopiero później możliwe jest przyjęcie bierzmowania. Możliwe jest przyspieszenie wszystkich procedur poprzez połączenie przygotowań do małżeństwa i do bierzmowania w formę jednego kursu. 

Kapłan zajmujący się całym procesem przygotowawczym powinien też upewnić się, że dopełnione zostały wszystkie formalności. Jakie dokumenty są wymagane?

  • metryka chrztu;
  • zaświadczenie o aktualnych praktykach religijnych;
  • zaświadczenie, które potwierdza ukończenie przygotowania;
  • dokumenty potwierdzający spowiedź świętą;
  • dokument potwierdzający tożsamość.

Ostatnim elementem. który jest niezbędny przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania, jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej. Podczas niej niezbędne jest potwierdzenie dopełnienia wszystkich formalności przez wydanie zaświadczenia o spełnieniu niezbędnych warunków. 

Dodaj komentarz