Święty Paweł – kim był? Patron, śmierć, listy św. Pawła

Historię świętego Pawła można poznać podczas lektury Dziejów Apostolskich. Jest on nie tylko chrześcijańskim świętym. Katolicy uznają go także za męczennika, a często nadawany mu przydomek to „Apostoł Narodów”. Święty Paweł początkowo sprawował funkcję faryzeusza – dopiero później nawrócił się. Jaka jest historia życia świętego Pawła?

Paweł z Tarsu – biografia

Szaweł urodził się w Tarsie, najprawdopodobniej w pierwszej dekadzie po narodzeniu Chrystusa. Jego rodzice byli żydami obywatelstwa rzymskiego. Od najmłodszych lat, Szaweł studiował Torę i kształcił się w duchu zwalczania chrześcijan. Kiedy został Faryzeuszem, posługiwał się sprawnie greką oraz językiem aramejskim. Dodatkowo umiejętnością, którą sprawnie opanował, było tkanie namiotów. Szaweł był osobą, która na własne oczy widziała ukamienowanie Szczepana. Po tym doświadczeniu jeszcze bardziej zaangażował się w tępienie wiary w Jezusa i w prześladowanie jego wyznawców. 

Historię życia świętego Pawła można znaleźć nie tylko w Dziejach Apostolskich oraz w listach, które najprawdopodobniej własnoręcznie napisał. Są to źródła, które pomijają wiele szczegółów, mogących pokazać jego osobę w złym świetle. Obecnie znane są również listy powstałe między 50 i 63 r. n.e., które według badaczy historii, przedstawiają sylwetkę świętego Pawła w bardziej obiektywny sposób. 

Święty Paweł – misje i nawrócenie

Kluczowym elementem w życiu św. Pawła była podróż do Damaszku. Udał się tam na polecenie Sanhedrynu, który nakazał mu aresztować przebywających tam zwolenników Jezusa. Podczas podróży nastąpiło objawienie mu sylwetki Chrystusa – choć niektórzy historycy i duchowni skłaniają się ku nazwaniu tej sytuacji „powołaniem”. Szaweł po ujrzeniu Zbawiciela oślepł. Do miasta został wprowadzony, a podczas kolejnych dni pościł. 

Już w Damaszku, Szaweł postanowił ochrzcić się i zmienić swoje imię na „Paweł”. Sakramentu tego udzielił mu Ananiasz, a po nim, udał się do Arabii, w której spędził kilka kolejnych lat. Kiedy ponownie pojawił się w Damaszku, głosił tam nowinę. Mówił o tym, że to właśnie Jezus Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem, synem jedynego Boga. Ze względu na narastające prześladowania, zmuszony był do powrotu do swojej ojczyzny. 

Niezwykle ważnym fragmentem życiorysu Szawła, były podróże misyjne. Przemierzył on spory kawałek świata, głosząc dobrą nowinę. Miejsca, w których nauczał o Bogu i Jezusie, to m.in Cypr, Azja, Macedonia oraz Grecja. Najprawdopodobniej, jego obecność została zanotowana też w Hiszpanii i Efezie. W swoim życiu, święty Paweł nie uniknął też więzienia, a ziemską drogę zakończył w Rzymie, gdzie skazano go na śmierć i ścięto.

Listy św. Pawła – co zawierają?

Listy św. Pawła są częścią Pisma Świętego. Tradycja wschodnia, umieściła je przed Apokalipsą. Z kolei zwyczaj zachodni nakazał umiejscowić je bezpośrednio po Dziejach Apostolskich. Teksty, których autorem miałby być św. Paweł, są kwalifikowane jako listy apostolskie. Charakterystyką tego gatunku jest to, że ich adresatem są wspólnoty religijne, a ich głównym przekazem jest pewna nauka. W treści listów św. Pawła można wyodrębnić kilka kluczowych elementów: tytuł, początkowe pozdrowienie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, pozdrowienie wiernych. 

Faktem jest to, że nie każdy list został napisany własnoręcznie przez św. Pawła. Przynajmniej kilka z nich, wyszło spod ręki jego uczniów. Nazywane są one listami pseudoepigraficznymi. Choć dziś może wydawać się, że przypisanie tym tekstom autorstwa świętego jest niesprawiedliwe, w tamtych czasach definicja „autorstwa” była nieco inna niż obecnie. Obejmowała bowiem wpływ poglądów i nauk, które osoba pisząca tekst otrzymała od swojego autorytetu. Jakie tytuły mają poszczególne listy św. Pawła?

 • List do Rzymian – dotyka kwestii zbawienia i planów Boga;
 • 1 List do Koryntian – mówi o podziałach i wskazuje praktyczne rady;
 • 2 List do Koryntian – św. Paweł opowiada o momencie, w którym otrzymał swoje powołanie;
 • 1 List do Tesaloniczan – mówi o miłości do bliźniego, a także o konieczności przyjmowania z pokorą woli Stwórcy;
 • 2 List do Tesaloniczan – dotyczy życia chrześcijanina w czasach walki zła z dobrem;
 • List do Galatów – obejmuje tematykę zarówno Starego Testamentu, jak i życia Chrystusa;
 • List do Filipian – ma przyjacielski charakter i zachęca do życia zgodnego z wiarą;
 • List do Efezjan – mówi o funkcjonowaniu człowieka w Kościele;
 • List do Kolosan – wypowiada się na temat chęci powrotu do praktyk judaistycznych;
 • 1 List do Tymoteusza – wskazówki dotyczące przewodzenia wspólnotą;
 • 2 List do Tymoteusza – jest to list wyrażający ostatnią wolę;
 • List do Tytusa – wskazuje pobudki, które zachęcają do życia zgodnego z nauką Chrystusa;
 • List do Filemona – jest to najkrótszy z listów, który zawiera jedynie tło dotykające tematyki religijnej.

Czyim patronem jest święty Paweł?

Święty Paweł to przede wszystkim patron teologów i duszpasterzy. Wynika to z najważniejszych faktów jego życiorysu – podczas objawienia, którego doznał w drodze do Damaszku, został powołany do głoszenia Słowa Bożego. Jedną z kompetencji Szawła – jeszcze przed nawróceniem – było wytwarzanie tkanin namiotowych. Obecnie więc, św. Paweł to także patron tkaczy. Jest on wzywany przez wikliniarzy, a do niedawna też przez osoby zajmujące się wyplataniem powrozów. 

Święty Paweł to także Patron związany z pewnymi kwestiami zdrowotnymi oraz pogodowymi. Najczęściej, jego imię jest kojarzone z różnorodnymi schorzeniami uszu, a także ze skurczami. Imię św. Pawła jest wzywane przez osoby ukąszone przez węża. Można zwrócić się do niego również podczas momentów, w których dominującym uczuciem jest strach. Wreszcie, modlitwy do tego świętego są adresowane jeżeli ich treścią jest prośba o opady czy urodzaj. 

Mało znane fakty na temat świętego Pawła

Święty Paweł jest osobą, której życiorys nie jest powszechnie znany. Choć jest on niezwykle ważną osobą dla wszystkich chrześcijan, jego biografia często wiąże się ze sporami i konfliktami dotyczącymi faktów. Początkowo, uznawano, że Pawła nie skazano na śmierć. Mówiono, że utracił on życie od miecza. Do dziś zresztą, historycy i archeologowie nie ustalili dokładnej daty jego śmierci. 

Świętego Pawła często mylnie uznaje się za jednego z Apostołów. Błąd ten wynika z tego, że jednym z jego przydomków jest „Apostoł Narodów”. Uznaje się, że napisał 13 listów, które znajdują się w Biblii. Jednak badania wskazują na to, że w przypadku co najmniej połowy z nich niemożliwe jest potwierdzenie autorstwa, 

Dodaj komentarz